Plik konfiguracyjny EU07.INI

Z MaSzyna
Skocz do: nawigacja, szukaj

Jest to plik tekstowy, w którym umieszczone są parametry uruchomieniowe Symulatora MaSzyna. Ponieważ nie ma możliwości zmieniania ich z poziomu symulacji, używany w tym celu jest specjalny program, tzw. Starter. Niektóre parametry są modyfikowane na tyle rzadko, że można je zmienić jednie przez ręczną edycję pliku.

W kwadratowym [] nawiasie podana jest wartość domyślna, ustawiana przy braku wpisu (albo gdy będzie poprzedzony znakami komentarza //).

  • Wartość [N/A] oznacza całkowity brak wpisu, jako wartość domyślną

W zwykłym nawiasie () są podane możliwe wartości

  • Zakres wartości cyfrowych jest podawany jako ( X--Y__SkokWartości), gdzie X to wartość minimalna, a Y to wartość maksymalna.

Spis treści

Parametry użytkowe

Służą do ustalenia sposobu pracy Symulatora zależnie od preferencji użytkownika.

mousescale [3.2 0.5]

Czułość myszy w danej osi. Wartość ujemna odwraca kierunek.

feedbackmode [1]

Służy do włączenia informacji zwrotnych, wysyłanych przez Symulator. Domyślnie zapalane są kontrolki na klawiaturze. Przy 3, lub wyższych, kran w EN57 i pochodnych, na pozycji luzowania EP, nie jest automatycznie odbijany do pozycji jazdy.

fullscreen [no]

(yes, no) Po włączeniu symulacja będzie wyświetlana na pełnym ekranie. Normalnie wyświetlana jest w oknie Windows.

fullscreenwindowed [yes]

(yes, no) Po włączeniu symulacja będzie wyświetlania w trybie pełnoekranowego okna. Tryb ten używa aktualnej rozdzielczości pulpitu (wpisy width i height są ignorowane).

inactivepause [yes]

Określa, czy symulacja ma się automatycznie zatrzymywać, jeśli okno Symulatora jest nieaktywne (przełączone w tło). Wyłączenie automatycznego pauzowania umożliwia korzystanie z innych programów np. podczas oczekiwania na wolną drogę. Po przełączeniu okna innego programu na pierwszy plan należy je zmniejszyć tak, by pozostawić sobie podgląd na okno symulacji. Nadal możliwe jest zatrzymanie programu klawiszem [Pause], jednak symulacja będzie kontynuowana po przełączeniu jej okna na pierwszy plan.

Funkcja automatycznej pauzy przy nieaktywności okna jest wyłączana przez ustawienie multiplayer z wartością różną od zera.

lang [pl]

(pl, en, cz, hu) Ustawia język wyświetlania napisów. Domyślnie język polski (pl), przy wybraniu innego języka, który nie jest obsługiwany, wyświetlane będą komunikaty w języku angielskim. Dodatkowo parametr ten ustawia końcówkę nazwy plików dla napisów powiązanych z dźwiękami. Przykładowo, przy odtwarzaniu dźwięku radio25.wav wyświetlona zostanie zawartość pliku radio25-pl.txt dla języka polskiego, radio25-en.txt dla angielskiego, radio25-cz.txt dla czeskiego, a radio25-hu.txt dla węgierskiego.

pause [no]

(yes, no) Umożliwia zamrożenie symulacji zaraz po wczytaniu scenerii. Może być przydatne, jeśli podczas wczytywania wykonuje się inne czynności poza komputerem. Nie ma wpływu na późniejszy przebieg symulacji. Działa od wersji 382.

width [800]

Szerokość okna albo rozmiar pełnego ekranu, w pikselach.

height [600]

Wysokość okna albo rozmiar pełnego ekranu, w pikselach.

sceneryfile [td.scn]

Nazwa scenerii do uruchomienia, jeśli nie została podana jako parametr (-s). Rainsted używany jako starter podaje jako parametr.

humanctrlvehicle [EU07-424]

Nazwa pojazdu prowadzonego przez użytkownika, jeśli nie została podana jako parametr (-v).

fieldofview [45]

(15--75__1) Kąt widzenia w pionie (wartość pozioma jest dopasowywana na podstawie stosunku szerokości/wysokości okna) Aktualna wartość kąta widzenia podana, w nowym exe, pod F12, w starym na ekranie F8 w trybie Debugmode.

ui.bg.opacity [0.65]

(0--1__0.01) Przeźroczystość UI

uitextcolor [255, 255, 255]

(0--255__1, 0--255__1, 0--255__1) Kolor napisów interfejsu w formacie R, G, B.

input.gamepad [yes]

(yes, no) Obsługa gamepada. Należy wyłączyć w przypadku podłączonego PoKeys lub nieużywanego kontrolera gier.

screenshotsdir ()

Katalog zapisu zrzutów ekranu wykonanych przez klawisz PrintScreen.

loadinglog [yes]

(yes, no) Przełącznik pokazywania ostatnich linijek loga podczas wczytywania.

sound.openal.renderer "devicename"

Wybieranie implementacji OpenAL. Domyślnie brak wpisu. Np sound.openal.renderer "OpenAL Soft"

sound.volume [1.25]

(1.0--2.0) Ogólne ustawienie głośności wszystkich dźwięków w Symulatorze

sound.volume.radio [0.8]

(0.0--1.0) Mnożnik głośności dźwięków z radiotelefonu

sound.volume.vehicle [1.0]

(0.0--1.0) Mnożnik względnej głośności dźwięków wydawanych przez pojazdy

sound.volume.positional [1.0]

(0.0--1.0) Mnożnik względnej głośności pozycjonowanych dźwięków emitowanych przez eventy scenerii

sound.volume.ambient [0.8]

(0.0--1.0) Mnożnik względnej głośności dźwięków globalnych (o ujemnym zakresie) emitowanych przez eventy scenerii

sound.volume.paused [0.0]

(0.0--1.0) Stopień wyciszenia dźwięku po spauzowaniu symulatora

Parametry scenerii

Przeznaczone są raczej do umieszczenia w scenerii, pomiędzy config a endconfig. Służą do nadania scenerii specyficznego charakteru.

joinduplicetedevents [no]

(yes, no) Grupowanie eventów o identycznych nazwach. Standardowo nazwy eventów powinny być unikalne w skali scenerii, inaczej sceneria może błędnie działać. Niemniej możliwe jest też umyślne nadawanie tych samych nazw, aby uprościć niektóre operacje wykonywane przez eventy. Używanie tego parametru leży wyłącznie w gestii autora scenerii/scenariusza. Działa od wersji 382.

latitude [52]

(90--(-90)__1) Szerokość geograficzna środka scenerii, używana dla wyliczenia kąta padania promieni słonecznych po włączeniu movelight. Północna półkula to plus, południowa to minus. Docelowo szerokość będzie zapisana w scenerii.

movelight [-1]

((-1)--365__1) Włącza zależność kierunku padania światła od godziny oraz daty.

Od 1 do 365 wyliczana jest wysokość Słońca nad horyzontem w danym dniu (na szerokości określonej parametrem latitude, domyślnie 52°N).
0 Dzień jest pobierany z kalendarza komputera. Aby w nocy uzyskać ciemność, należy również ustawić doubleambient no
-1 ??.

multiplayer [0]

Wartość 1 włącza obsługę komunikacji z innym programem. Ma też pewien wpływ na symulację, np. wyłącza możliwość chwilowego zatrzymania klawiszem [Pause]. Zewnętrzny program może służyć do sterowania ruchem na scenerii, albo umożliwiać synchronizację jazdy wieloosobowej przez sieć komputerową.

Aktualnie współpraca działa tylko z programem Rainsted.

scenario.time.offset [N/A]

O ile godzin powinna zostać przesunięta domyślna godzina rozpoczęcia scenariusza i zdefiniowane rozkłady jazdy (dopuszczalne są także wartości z ułamkiem np 3.5 i/lub przesuniecie wstecz, np. -2.0).

scenario.time.current [N/A]

(yes, no) Umożliwia uruchomienie scenerii z aktualnym czasem na komputerze. Możliwe kilkuminutowe opóźnienie spowodowane ładowaniem scenerii. Domyślny wpis to brak całego wpisu

scenario.time.override [N/A]

Umożliwia uruchomienie scenerii z wskazanym czasem. Dopuszczalne są także wartości z ułamkiem np 3.5

scenario.weather.temperature [N/A]

Umożliwia uruchomienie scenerii z ustaloną temperaturą otoczenia X stopni, w st. Celsjusza

createswitchtrackbeds [yes]

(yes, no) Automatyczna generacja podsypek rozjazdów

rollfix [yes]

(yes, no) - poprawianie przechyłki, aby wewnętrzna szyna była "pozioma"

Parametry graficzne - nowy renderer z shader'ami

Opcje działające tylko na nowym rendererze, z shaderami, od Milka.

gfx.skippipeline (no/yes)

Ustawia uproszczony tryb renderowania bezpośrednio do backbuffera. Wyłącza prawidłową implementację HDR i wszystkie efekty takie jak motionblur. Ustawienia z kategorii framebuffer, format i postfx będą ignorowane.

gfx.framebuffer.width (x)

Szerokość renderowanego obrazu (nie okienka!)

gfx.framebuffer.height (y)

Wysokość renderowanego obrazu (nie okienka!)

gfx.framebuffer.fidelity (x)

Górna wielkośc rysowanego buffera, zmienia rozdzielczość pionową - rozdzielczość pozioma jest dobierana proporcjonalnie do parametrów gfx.framebuffer.width i gfx.framebuffer.height

0 - 480p
1 - 720p
2 - 1080p
3 - 1440p

gfx.shadowmap.enabled (yes/no)

Włączyć cienie

gfx.extraeffects (yes/no)

Dodatkowe efekty realizowane przez shadery (np. mapowanie paralaksy)

gfx.shadows.cab.range (X)

Promień zasięgu źródeł cieni z zewnątrz kabiny, w metrach

Od Exe @TMJ 191205, parametr działa tylko na silniku "legacy"

gfx.envmap.enabled (yes/no)

Lustrzane odbicia

gfx.postfx.motionblur.enabled (yes/no)

Rozmycie powodowane ruchem

gfx.postfx.motionblur.shutter (0.01)

Symulowany 'czas naświetlania' efektu rozmycia w sekundach.

gfx.postfx.motionblur.format (rg16f/rg32f)

Format framebuffera prędkości piksela.

gfx.format.color (rgb8/rgb16f/rgb32f/r11f_g11f_b10f)

Format framebufforów koloru.

gfx.format.depth (z16/z24/z32/z32f)

Format framebufforów głębokości.

map.enabled (yes/no)

Uruchamia funkcję minimapy (dostępną pod klawiszem Tab)

gfx.smoke [yes] (yes, no)

Wyświetlanie dymu

gfx.smoke.fidelity [1] (1->4)

Mnożnik ilości cząstek dymu (im wyżej, tym lepiej wygląda ale zmniejsza wydajność)

gfx.skiprendering [no] (no,yes)

Wyłącza w ogóle wizualizacje symulacji, pozostawiając jedynie UI

gfx.postfx.chromaticaberration.enabled [yes] (yes,no)

Wyłącznik/Włącznik efektu aberracji chromatycznej

gfx.reflections.fidelity [0]

(0--2__1) Parametr określający elementy otoczenia uwzględniane przy malowaniu odbić. Może przyjąć wartości z zakresu:

0 - tryb dotychczasowy, malowana jest tylko geometria terenu
1 - malowana jest geometria terenu oraz dodatkowo pobliskie modele statyczne
2 - malowana jest geometria terenu, pobliskie modele statyczne oraz dodatkowo pobliskie pojazdy

Parametry wydajnościowe

Zmieniając te parametry można zwiększyć wydajność symulacji kosztem jakości. Zalecane jest pozostawienie wartości domyślnych, chyba że występują problemy z wydajnością (niski FPS).

adjustscreenfreq [no]

Synchronizacja częstotliwości ramek z częstotliwością monitora. Ma zastosowanie tylko na pełnym ekranie. Powinna zostać włączona, jeśli występują problemy. FPS zostanie ograniczony do częstotliwości odświeżania monitora. Tylko dla starych exe Ra.

vsync [no]

Ogranicznik klatek do 60 fps.

convertmodels [0]

Opcje dla tworzenia plików modeli E3D z T3D. Modele E3D wczytują się szybciej, dzięki temu skraca się czas uruchomienia scenerii.
Suma bitowa następujących parametrów:

  1. +1 Włączenie generowania plików e3d.
  2. +2 Optymalizacja przez wymnożenie macierzy transformacji dla obiektów bez zadeklarowanej animacji.
  3. +4 Dodanie "banana"; obiektu trzymającego wszystkie potomne, jeśli jest modelem pojazdu.
  4. +8 Zmniejszenie precyzji współrzędnych.
  5. +16 Wyłączenie zapisu fazy renderowania submodelu.

file.binary.terrain [yes]

Generowanie plików terenu binarnego SBT. Wyłączenie drastycznie wydłuża czas wczytywania mapy. Zalecane tylko dla pracujących nad mapami.

decompressdds [no]

Wartość yes włącza programową (tzn. poza OpenGL) dekompresję tekstur DDS. Automatycznie zmieniany na yes, jeśli OpenGL nie obsługuje dekompresji S3TC (brak GL_EXT_texture_compression_s3tc). Programowa dekompresja DDS może wydłużyć wczytywanie, zalecane jest użycie tekstur TGA w takim przypadku. Parametr wprowadzony w 2009 roku, ale aż do wersji 372 włącznie nie był obsługiwany poprawnie. Programowa dekompresja jest jednak uszkodzona i powoduje wyświetlenie tekstur z poziomymi liniami.

defaultext [dds]

Określa, jakie tekstury będą poszukiwane w pierwszej kolejności, jeśli rozszerzenie tekstury nie zostało podane jawnie. Przed wersją 150 używane do kategorycznego określenia rozszerzenia dla takich plików, w późniejszych wersjach jako sprawdzanie plików w pierwszej kolejności. Opcja dodana w Paczce Całościowej 2009, wcześniej tekstury bez rozszerzenia nazwy pliku zawsze były rozumiane jako BMP.

enabletraction [yes]

Do wersji 411: włącza poszukiwanie sieci trakcyjnej, co przekłada się na animację odbieraków. Wyłączenie powoduje, że odbieraki są podnoszone na stałą wysokość, co może poprawić FPS.

Od wersji 412 zostało zoptymalizowane poszukiwanie sieci trakcyjnej i nie ma już potrzeby wyłączania go ze względu na wydajność. Parametr odpowiada teraz za możliwość połamania pantografu, jeśli drut jezdny znajdzie się poniżej ślizgu. Ze względu na niedoskonałość scenerii może być konieczne zablokowanie możliwości połamania pantografu (enabletraction no) do czasu ulepszenia sieci trakcyjnej.

fpsaverage [20.0]

Średnia wartość FPS dla regulacji promienia scenerii. Im większa wartość, tym promień będzie mniejszy. Na słabym sprzęcie nie da żadnego efektu (promień scenerii będzie zawsze minimalny). Działa od wersji 351.

fpsdeviation [5.0]

Dopuszczalne odchylenie FPS od wartości średniej (histereza) dla regulacji promienia scenerii. Im większa wartość, tym wahania FPS będą większe. Zbyt mała wartość spowoduje zauważalne migotanie oddalonych obiektów, zbyt duża trwale ograniczy promień scenerii. Działa od wersji 351.

fpsradiusmax [3000.0]

Maksymalny promień renderowania scenerii [m]. Regulacja promienia scenerii nie przekroczy podanej wartości, dzięki czemu FPS będzie mógł być większy niż podana średnia. Na słabym sprzęcie nie da żadnego efektu (promień scenerii będzie zawsze minimalny). Działa od wersji 351.

glutfont [no]

Włącza alternatywny sposób renderowania napisów 2D (te 3 linijki u góry) dla starszych kart graficznych, które nie potrafią wyświetlać standardowych napisów. Wymagane jest znalezienie w systemie albo lokalnym katalogu biblioteki GLUT32.DLL. Jeśli biblioteka nie zostanie znaleziona, włączane jest wyświetlanie standardowe z zapisaniem informacji w log.txt. Działa od wersji 157.

loadtraction [yes]

Umożliwia całkowite wyłączenie sieci trakcyjnej, łącznie z wczytywaniem modeli słupów oraz znaków związanych z siecią (We). Działa poprzez pominięcie wszelkich modeli (dokładniej plików INC) z podkatalogów scenery/tr/ oraz scenery/tra/.

modifytga [7]

Wartości niezerowe włączają możliwość modyfikacji plików TGA w celu zwiększenia prędkości ich wczytywania. Modyfikowanie plików TGA powinno być wykonywane przede wszystkim na etapie tworzenia paczki całościowej oraz dodatków. Poszczególne opcje mają postać flag bitowych.

  • +1 plik zostanie zapisany bez kompresji, jeśli po skompresowaniu jest dłuższy
  • +2 zostaną obcięte niepotrzebne bajty na końcu pliku (zwykle napis "TRUEVISION-XFILE.")
  • +4 końcówka pliku (do 128 pikseli) zostanie zapisana bez kompresji, aby nie dochodziło do przepełnienia bufora

Kompresja zastosowana dla TGA jest wydajna przede wszystkim, jeśli występują linie poziome pikseli o identycznym kolorze. Ma to rzadko miejsce w przypadku tekstur fotorealistycznych. Zalecane jest używanie tekstur DDS, jednak są osoby, które cenią sobie jakość obecną w TGA, a usuwaną przez kompresję DDS. Optymalizacja plików TGA zwiększa efektywność ich wczytywania bez utraty jakości.

Specjalna wartość parametru modifytga -1 uruchomi (zamiast symulacji) tryb optymalizacji wszystkich znalezionych plików TGA. Ten sam efekt można uzyskać podając parametr -modifytga przy uruchomieniu EU07.EXE.

maxtexturesize [4096]

Zmniejszanie rozmiarów tekstur DDS i TGA do kwadratu o podanym boku. Może zwiększyć wydajność kosztem jakości. Niezależnie od tego parametru zbyt duże tekstury DDS i TGA są automatycznie skalowane do maksymalnego rozmiaru obsługiwanego przez kartę graficzną. Na niektórych starszych kartach graficznych zauważalny jest znaczny wzrost wydajności po ustawieniu wartości 512.

maxcabtexturesize [n/a]

Zmiejszanie rozmiarów tekstur kabin (DDS i TGA) do kwadratów o podanym boku. Może zwiększyć wydajność kosztem jakości. Niezależnie od tego parametru zbyt duże tekstury DDS i TGA są automatycznie skalowane do maksymalnego rozmiaru obsługiwanego przez kartę graficzną. Na niektórych starszych kartach graficznych zauważalny jest znaczny wzrost wydajności po ustawieniu wartości 512.

multisampling [2]

Wartość różna od zera włącza zwiększenie rozmiarów renderowanego okna, które jest następnie skalowane do rozmiaru użytkowego, co poprawia rozmycie krawędzi. Wartość 1 zwiększa dwukrotnie, 2 - czterokrotnie, 3 - ośmiokrotnie. W przypadku znacznego spadku FPS wskazane jest wypróbowanie innych rozmiarów okna oraz wyświetlania na pełnym ekranie. Funkcja jest automatycznie wyłączana w przypadku wykrycia spadku FPS (slowmotion 1).

Od wersji 408 również automatycznie wyłączana po wykryciu karty Intel.

anisotropicfiltering [8]

Próbowanie filtrowania anizotropowego. Dopuszczalne wartości 1, 2, 4, 8 lub 16.

smoothtraction [yes]

Prymitywna metoda wygładzania drutów. Rysuje je grubsze, a na niektórych kartach graficznych błędnie (są ciensze z jednego końca). Na OpenGL 1.3 lub nowszym zalecane używanie multisampling.

usevbo [yes] (yes, no)

Parametr włącza tryb wyświetlania VBO zamiast starszego trybu Display Lists. Ponieważ tryb VBO jest z reguły bardziej wydajny niż Display Lists, jest on trybem domyślnym. Tryb Display List może być przydatny na przedpotopowych sterownikach, nie radzących sobie z VBO.

python.enabled [yes] (yes,no)

Włącznik/Wyłącznik generowania wszystkich tekstur pythonem - Ekrany, znaki itd.

pyscreenrendererpriority [normal] (normal, lower, lowest, idle, off)

Ilość razy odświeżania pythonowego renderera ekranów w kabinach na sekundę. Zmniejszając częstotliwość odświeżania ekranu, powinno zwiększyć płynność symulacji na słabszych komputerach. normal to 5 razy na sek, lower to 2 razy, a lowest to 1 raz. off kompletnie wyłącza generowanie ekranów.

python.threadedupload [yes] (yes/no)

Wysyłanie wygenerowanych obrazów ekranów przy użyciu osobnego wątku.

python.mipmaps [yes] (yes/no)

Generowanie mipmap dla tekstur stworzonych skryptami pythona.

dynamiclights [3]

Ilość świateł OpenGL przypisywana pojazdom. Dopuszczalny zakres wartości to 1-7. W miarę współczesne karty graficzne nie powinny mieć specjalnych kłopotów z obsługa 7 źródeł, ale jest to kwestia indywidualnych testów.

shadows [yes]

Włączenie cieni od światła słonecznego.

shadowtune [4096 250 400 300]

Parametry jakości cieni. Gdzie: <rozdzielczość> - Szerokość i wysokość tekstury na jaką renderuje się shadowmapa. Domyślnie 4096. (to zajmuje sporo vramu, np. 2048 to 16MiB, 4096 to 64MiB, 8192 to 256MiB). <promień projekcji> - Jak szeroka ma być projekcja przez którą rzucane jest światło. Poza obszarem projekcji cienie nie są rzucane. Oczywiście żeby zwiększyć projekcję bez utraty jakości należy też zwiększyć rozdzielczość shadowmapy. Domyślnie 250. <głębokość projekcji> - Tutaj można sobie ustawić dużo, jednym ograniczeniem jest dokładność shadowmapy czyli 32bitowego floata. Jeżeli będzie za mało to obiekty które są niżej nie będą rzucać cienia, widoczne przy wylatywaniu kamerą w górę. Domyślnie 400. <odległość od obserwatora> - Odległość punktu projekcji światła od obserwatora w kierunku słońca. Jeżeli jest za mało to obiekty które są niżej nie będą rzucać cienia, a przy wysokich kątach padania światła projekcja będzie się wrzynać w teren i ograniczać efektywny promień projekcji. Żeby miało sens to musi być mniejsze od głębokości projekcji. Domyślnie 300.

gfxrenderer [full]

simple Bardzo uproszczony renderer
legacy Stary renderer, bez shaderów, wymaga bibliotek GL
full Nowy renderer, z shaderami, wymaga bibliotek GL3.3+

Wpis ustawia silnik do generowania grafiki.

splinefidelity [1]

Parametr służy do zaokrąglania torów na łukach. Domyślna wartość (1), oznacza że łuk jest rysowany z prostych kawałków o długości 2m. Maksymalna wartość to 4, gdzie długość prostej to 0.5m.

fullphysics [yes]

Ustawienie na no wyłącza ograniczenie maksymalnego kroku fizyki. Może poprawić wydajność i spowodować bezsensowne obliczenia fizyki!

gfx.resource.move [no]

[yes, no] Czy symulator może przesyłać dane pomiędzy pamięcią RAM i pamięcią karty graficznej, yes oznacza transfer dwukierunkowy, no oznacza tylko w kierunku z pamięci RAM do pamięci kraty graficznej (zwiększa zużycie RAM'u)

gfx.resource.sweep [yes]

[yes, no] Przełącznik ten pozwala wyłączyć w ogóle mechanizm usuwania nieużywanych tekstur z pamięci karty graficznej. Potencjalnie eliminuje problem znikających tekstur. no, zwiększa zapotrzebowanie na pamięć karty graficznej oraz wyłącza usuwanie tekstur w pamięci karty głównej.

compresstex [yes]

Gdy włączone żąda od sterownika kompresji ładowanych tekstur (nie wpływa na tekstury już skompresowane, DDS). Wyłączenie poprawi jakość na paczce TGA, kosztem wydajności i zajętości pamięci graficznej.

sound.maxsources [30]

Ustawia żądaną ilość slotów źródeł dźwiękowych w implementacji OpenAL. (ustawienie nie jest zobowiązujące dla implementacji)

gfx.reflections.framerate

Częstotliwość odświeżania odbić otoczenia, w ilościach aktualizacji na sekundę

gfx.drawrange.factor.max

(1.0--3.0) Maksymalny mnożnik zasięgu rysowania dla scenerii.

gfx.shadow.angle.min

(0.2--1.0) Dopuszczalna długość malowanych cieni, gdzie 0.2 oznacza brak skracania długości cieni a 1.0 powoduje największe ograniczenie ich długości.

Parametry testowe

Parametry te służą do testowania scenerii lub pewnych warunków symulacji. Przy normalnym użytkowaniu powinno się pozostawić wartości domyślne.

debugmode [no]

Specjalny tryb do testowania scenerii. Wyłącza możliwość wykolejenia przy zbyt dużej prędkości oraz uszkodzenia lokomotywy. Wyłącza ograniczenie przestrzeni kabiny. Zmienia działanie niektórych klawiszy.

Od wersji 390 automatycznie uruchamia AI w pojeździe wybranym do jazdy, co usprawnia testowania scenerii.

debuglog [3]

Wyświetlanie i zapisywanie do pliku log.txt informacji o działaniu programu. Plik ten zawiera konfigurację komputera, prawidłowość wczytania modeli i tekstur, listę wykonanych eventów. Zapisują się również pojawiające się błędy. Plik ten jest podstawą do rozwiązywania problemów z uruchomieniem i działaniem symulacji.

Od wersji 351 parametr ustawia się liczbą będącą maską bitową. Wartość +1 oznacza zapis do pliku, a +2 - wyświetlanie w oknie logu. Dotychczasowe wartości yes oraz no są traktowane odpowiednio jako 3 oraz 0. Wartość +4 włącza logowanie nazw wczytywanych torów, co pomaga odnaleźć wadliwe odcinki. Wartość +8 włącza logowanie zmian w tabelkach skanowania pojazdów. (Od wersji 477, w 473-476 włączone cały czas, wcześniej brak.)

multiplelogs [no]

Zapisywanie plików log i errors do osobnego katalogu pod unikalnymi nazwami. Do porównań logów podczas testów.

livetraction [yes]

Uwzględnienie (spadków) napięcia w sieci.

physicslog [no]

Służy do testowania pojazdów oraz AI. Może być również używane do zapisu przebiegu jazdy w celu wygenerowania obrazu "taśmy Haslera". Zapis nie działał od wersji 236 do 350 włącznie z powodu przepisania kodu AI na inny język.

soundenabled [yes]

Włącza dźwięki przestrzenne.

logs.filter X

gdzie X to suma flag typów komunikatów, które nie powinny być logowane.

1 - Komunikaty ogólne

2 - Komunikaty o brakach i błędach w plikach

4 - Komunikaty o błędach w modelach 3d (nieprawidłowe skalowanie, wektory normalne itp.)

8 - Komunikaty o błędach w teksturach

16 - Komunikaty o błędach w skryptach LUA

32 - Komunikaty o błędach w plikach materiałów

64 - Komunikaty o błędach w kodzie shaderów

128 - Komunikacja sieciowa TCP

256 - Komunikaty o wczytywaniu plików dźwiękowych

512 - Komunikaty o błędach sieci trakcyjnej

crashdamage [yes]

Włącza uszkodzenia sprzęgów i wykolejenia od zderzeń.

randomseed

Ziarno losowania dla zdarzeń losowych. Wpis pozwala uzyskać powtarzalne wyniki wszystkich testów pseudolosowych w kolejnych sesjach.

dynamicbraketest [no]

Włącza wykonywanie hamowania kontrolnego przez pociągi prowadzone przez AI.

map.manualswitchcontrol [no]

Włącza kontrolę wszystkich rozjazdów z poziomu minimapy.

vr.backend [openvr]

Zadeklarowanie architektury VR.

vr.enabled [no]

Włącza obsługę systemu VR.

extraviewport

Konfiguracja dodatkowego ekranu. Powtórzyć wpis dla każdego monitora.

monitor width height range pax pay paz pbx pby pbz pcx pcy pcz pex pey pez

Projekcja definiowana jest parametrami, gdzie pa/b/c to pozycje rogów monitora a pe to pozycja oka. Zgodnie z https://web.archive.org/web/20170709174143/https://csc.lsu.edu/~kooima/articles/genperspective/index.html

Przykładowo:

extraviewport Generic_PnP_Monitor:1920,0 1920 1080 0.5 0.75 -0.2 -0.9 0.75 -0.2 -0.2 0.75 0.195 -0.9 0.0 0.0 0.0
extraviewport MAIN 1920 1080 0.5 -0.835 -0.2 -0.9 0.375 -0.2 -0.9 -0.835 0.46 -0.825 0.0 0.0 0.0
extraviewport Generic_PnP_Monitor:-1920,0 1920 1080 0.5 -1.2 -0.2 -0.2 -1.2 -0.2 -0.9 -1.2 0.195 -0.2 0.0 0.0 0.0

Parametry przejściowe

Niektóre parametry były używane we wcześniejszych wersjach i nie są już stosowane. Nie ma potrzeby jawnego ustawiania tych wartości.

bpp [32]

Ilość bitów na kolor piksela. Dostępne są wartości 32 i 16. Większość obecnych kart pracuje na kolorze 32-bitowym. Podanie wartości 16 może uniemożliwić uruchomienie. Parametr zostanie najprawdopodobniej usunięty.

(uwaga: parametr prehistoryczny, nie obslugiwany/ignorowany przez obecne wersje symulatora)

doubleambient [no]

Podwójna jasność światła. W dotychczasowych EU07.EXE (do wersji 120) były ustawiane dwa światła ambient (oświetlenie "w cieniu"): GL_LIGHT0 oraz GL_LIGHT_MODEL_AMBIENT. W efekcie prawie wszystko było maksymalnie oświetlone, a efekty związane ze światłem diffuse (oświetlenie kierunkowe "w słońcu") były praktycznie niezauważalne. Ponieważ używanie dwóch świateł w ten sposób sprawia problemy, w nowszych wersjach planowane jest użycie tylko jednego światła (GL_LIGHT0). Aby jednak na sceneriach nie było zbyt ciemno przy starych wpisach light, należy użyć doubleambient yes. Od wersji 324 wartością domyślną jest no, a w przyszłych wersjach możliwość ustawienia obu świateł naraz zostanie usunięta. Paczka Całościowa 2011 ma parametry światła dostosowane do doubleambient no.

(uwaga: parametr prehistoryczny, nie obslugiwany/ignorowany przez obecne wersje symulatora)

freefly [no 0 0 0]

Pierwsza wartość yes teoretycznie powinna ustawić tryb swobodnego latania, jednak obsługa tego jest wyłączona. Kolejne trzy liczby używane są do ustalenia współrzędnych kamery numer 0 i są używane jako początkowa pozycja kamery w trybie ghostview (gdy zostanie wybrany "pojazd" o takiej nazwie). Parametr pochodzi z czasów, gdy była tylko jedna sceneria i nie dało się wyjść z pojazdu. Obecnie jego przydatność jest znikoma i najpewniej zostanie usunięty.

newaircouplers [yes]

Włączenie nowych węży powietrznych. Stare modele miały inne nazwy węży w modelach i występowały problemy z ich dopasowaniem. Obecnie większość taboru posiada już nowe węże. Parametr może być usunięty w przyszłych wersjach.

renderalpha [yes]

Włączenie osobnej fazy renderowania dla obiektów z przezroczystymi teksturami (z kanałem alfa). Obiekty przezroczyste muszą być renderowane osobno (później), aby nie zasłaniały znajdujących się za nimi obiektów nieprzezroczystych. Parametr był używany w początkowej fazie rozwoju Symulatora i w przypadku błędnego działania drugiej fazy można renderować wszystkie obiekty w jednej. Obsługa tego parametru została całkowicie usunięta od wersji 200, ponieważ ilość i zakres zastosowania tekstur z przezroczystością praktycznie uniemożliwiają używanie programu przy wyłączonych przezroczystościach. Dwie fazy renderowania (nieprzezroczyste, przezroczyste) działają zawsze, dodatkowo podzielone są na pod-fazy (np. druty i linie renderowane są na samym końcu fazy przezroczystych).

(uwaga: parametr prehistoryczny, nie obslugiwany/ignorowany przez obecne wersje symulatora)

skyenabled [yes]

Włącza niebo 3D.

timeatmolight [yes]

Włącznie zmiany światła i mgły w zależności od czasu. Mechanizm nie działał zadowalająco i został całkowicie wyłączony w wersji 135. Zastąpił go tryb movelight (od wersji 162), który ustawia kierunek padania promieni Słońca zależnie od podanego dnia roku oraz godziny.

wireframe [no]

Włączenie powoduje wyświetlanie linii zamiast trójkątów terenu. Być może kiedyś było przydatne przy testowaniu powstających scenerii.

scalespeculars [yes]

Skalowanie parametru siły odblasków światła (specular highlights) dla modeli 3d. Ponieważ parametr poprzednio obsługiwany nie był, większość modeli ma go ustawiony na coś w stylu (150, 150, 150) wartość ta jest zazwyczaj zbyt wysoka dla materiałów innych niż takie, które światło odbijają doskonale (szyby, wypolerowany metal) W związku z tym domyślnie exe modyfikuje podana wartość parametru specular do 25% wartości dla geometrii nieprzezroczystej, i 150% podanej wartości dla geometrii półprzezroczystej, która w założeniu powinny być wyłącznie szyby itp.

ddsupperorigin [no]

Ładowanie tekstur DDS z przyjętym standardowo originem górny-lewy realizowane wewnętrznie poprzez flip wczytywanych tekstur. Ze względów historycznych domyślna wartość pozostaje na niestandardowe no.


Szablon:MaSzyna wersje