Obiekt event

Z MaSzyna
Skocz do: nawigacja, szukaj

Każdy wpis event zaczyna się od tych samych parametrów:

  event nazwa typ opoznienie obiekt
Opis parametrów
Nazwa parametru Znaczenie parametru Typ wartości Uwagi
nazwa Nazwa zdarzenia Tekst
typ Typ zdarzenia. Słowo kluczowe Dostępne typy zostały opisane poniżej.
opoznienie Opóźnienie wykonania zdarzenia [s]. Liczba Można wpisać -1, wtedy zdarzenie będzie wykonywać się cyklicznie.
obiekt Obiekt, na rzecz którego zostanie wywołane zdarzenie. Nazwa obiektu / Nazwy objektów Typ obiektu zależy od typu zdarzenia. Można podać więcej niż jeden.

Można dodać więcej niż jeden objekt, używając | jako separatora, oraz bez spacji. Np ObjA|ObjB

AddValues

Działa podobnie jak event::UpdateValues, jednak zamiast zastępować poprzednie wartości komórki pamięci nowymi, dodaje je do siebie. Tekst jest dołączany na końcu tego w komórce pamięci, a liczby są dodawane jako zmiennoprzecinkowe.

  event nazwa addvalues 0 komorka wartosci condition warunki randomdelay opoznienie_losowe endevent
Opis parametrów
Nazwa parametru Znaczenie parametru Typ wartości Uwagi
komorka Komórka pamięci, do której dodane zostaną wartości Nazwa obiektu node::memcell
wartosci Dodawane wartości. Tekst, Liczba, Liczba Można nie podawać wartości, wstawiając w jej miejsce znak *
warunki Specyfikacja warunkow dla ktorych event zostanie wykonany Parametr opcjonalny
opoznienie_losowe Zwiekszenie opoznienia o losowa wielkosc z zakresu 0-podana wartosc Liczba Parametr opcjonalny

CopyValues

Umożliwia przekopiowanie zawartości jednej komórki do innej.

  event nazwa copyvalues 0 komorka1 komorka2 flaga endevent
Opis parametrów
Nazwa parametru Znaczenie parametru Typ wartości Uwagi
komorka1 Komórka pamięci, do której kopiowane są wartości. Nazwa obiektu node::memcell
komorka2 Komórka pamięci, z której kopiowane są wartości. Nazwa obiektu node::memcell
flaga Suma liczb określająca, które wartości mają być skopiowane. Liczba 1 - kopiowanie pierwszej wartości

2 - kopiowanie drugiej wartości

4 - kopiowanie trzeciej wartości

Przykład: Aby skopiować wartość pierwszą i trzecią, należy wpisać liczbę 5 (bo 1 + 4 = 5).

GetValues

Pobiera informacje z komórki pamięci i wysyła do pojazdu stojącego na torze.

  event nazwa getvalues 0 komorka endevent

LogValues

Jeśli nie istnieje dana komórka pamięci to zostanie wypisana do logu zawartość wszystkich komórek w scenerii.

PutValues

Wysyła informacje do pojazdu stojącego na torze z pominięciem komórki pamięci.

UpdateValues

Ładuje informacje do komórki pamięci.

  event nazwa updatevalues 0 komorka wartosci condition warunki randomdelay opoznienie_losowe endevent
Opis parametrów
Nazwa parametru Znaczenie parametru Typ wartości Uwagi
komorka Komórka pamięci, do której dodane zostaną wartości Nazwa obiektu node::memcell
wartosci Wartości do ustawienia w komórce. Tekst, Liczba, Liczba Można nie podawać wartości, wstawiając w jej miejsce znak *
warunki Specyfikacja warunkow dla ktorych event zostanie wykonany Parametr opcjonalny
opoznienie_losowe Zwiekszenie opoznienia o losowa wielkosc z zakresu 0-podana wartosc Liczba Parametr opcjonalny

animation

Pozwala animować model przez zmianę jego położenia lub kąta obrotu.

  event nazwa animation 0 model typ_animacji submodel wektor tempo endevent
Opis parametrów
Nazwa parametru Znaczenie parametru Typ wartości Uwagi
model Model, którego submodel będzie animowany. Nazwa obiektu node::model
typ_animacji Typ animacji submodelu. Słowo kluczowe rotate - obrót

translate - przemieszczenie

submodel Submodel, który będzie animowany. Nazwa submodelu z modelu T3D
wektor Wektor przesunięcia [m] lub obrotu [deg] modelu. Liczby
tempo Tempo przesunięcia w [j/s] Liczba Jednostka zależy od typu animacji.

lights

Zmienia stan świateł modelu.

  event nazwa lights 0 model stany_lampek endevent
Opis parametrów
Nazwa parametru Znaczenie parametru Typ wartości Uwagi
model Model, któremu zostaną ustawione stany świateł. Nazwa obiektu node::model
stany_lampek W zależności od ilości zdefiniowanych lampek w modelu, znaleźć tu się muszą liczby opisujące ich stan. Liczby Dowiedz się więcej o lampkach

trackvel

Umożliwia zmianę prędkości szlakowej toru.

  event nazwa trackvel 0 tor predkosc endevent
Opis parametrów
Nazwa parametru Znaczenie parametru Typ wartości Uwagi
tor Tor, któremu zostanie zmieniona prędkość szlakowa. Nazwa obiektu node::track
predkosc Wartość prędkości szlakowej [km/h]. Liczba

visible

Umożliwia zmianę widoczności obiektu.

  event nazwa visible 0 obiekt widocznosc endevent
Opis parametrów
Nazwa parametru Znaczenie parametru Typ wartości Uwagi
obiekt Obiekt typu node. Nazwa obiektu node
widocznosc Stan widoczności obiektu Liczba 0 - obiekt niewidoczny

1 - obiekt widoczny

voltage

Umożliwia zmianę wartości napięcia podstacji.

  event nazwa voltage 0 zrodlo_zasilania napiecie endevent
Opis parametrów
Nazwa parametru Znaczenie parametru Typ wartości Uwagi
zrodlo_zasilania Źródło zasilania, któremu zmieniane jest napięcie. Nazwa obiektu node::tractionpowersource
napiecie Wartość napięcia [V]. Liczba

whois

Umożliwia identyfikację składu przez wpisanie do komórki pamięci danych pobranych ze składu.

  event nazwa whois 0 komorka jakie_dane endevent
Parametr Tekst (+1) Liczba 1 (+2) Liczba 2 (+4)
+0 (1..7) Plik rozkładu Ile stacji do końca 1=postój, 0=przelot
+8 (9..15) Miejsce docelowe Kierunek w składzie: 1 albo -1 Moc silników (0=wagon)
+16 (17..23) Nazwa ładunku Ilość ładunku Maksymalna ilość ładunku
+24 (25..31) Typ pojazdu (CHK) Stopień zahamowania 0 (zero)

Przykład: W torze umieszczony jest wpis event2 test_whois, którego zadaniem zapisanie do komórek informacji o jadącym taborze

//komórki pamięci
node -1 0 mem-typ memcell 0 0 0 none 0 0 none endmemcell 
node -1 0 mem-lad memcell 0 0 0 none 0 0 none endmemcell 
node -1 0 mem-doc memcell 0 0 0 none 0 0 none endmemcell 
node -1 0 mem-roz memcell 0 0 0 none 0 0 none endmemcell 
//eventy zgrupowane pod jedną nazwą (nie jest to wymagane)
config joinduplicatedevents yes endconfig
event test_whois whois 0 mem-roz 7 endevent //rozkład
event test_whois whois 0 mem-doc 15 endevent //docelowość
event test_whois whois 0 mem-lad 23 endevent //ładunek
event test_whois whois 0 mem-typ 31 endevent //typ pojazdu
event test_whois logvalues 0 none endevent //wpisz do logu
config joinduplicatedevents no endconfig

friction

Umożliwia zmianę globalnego współczynnika tarcia.

  event nazwa friction 0 none tarcie endevent
Opis parametrów
Nazwa parametru Znaczenie parametru Typ wartości Uwagi
tarcie Współczynnik tarcia Liczba z zakresu <0-1> Wartości poniżej 0.5 zmniejszają tarcie, a powyżej 0.5 - zwiększają.

multiple

Umożliwia wywołanie kilku zdarzeń jendocześnie.

  event nazwa multiple 0 komorka zdarzenia else zdarzenia condition warunki randomdelay opoznienie_losowe endevent
Opis parametrów
Nazwa parametru Znaczenie parametru Typ wartości Uwagi
komorka Komórka piamięci testowana przy warunku. Przy braku wpisać 'none'. Nazwa komorki memcell
zdarzenia Zdarzenia, które mają zostać wywołane. Nazwy obiektów event
warunki Specyfikacja warunkow dla ktorych event zostanie wykonany Parametr opcjonalny
opoznienie_losowe Zwiekszenie opoznienia o losowa wielkosc z zakresu 0-podana wartosc Liczba Parametr opcjonalny

switch

Umożliwia przestawienie zwrotnicy.

  event nazwa switch 0 zwrotnica przelozenie predkosc_ruchu ruch_dodatkowy endevent
Opis parametrów
Nazwa parametru Znaczenie parametru Typ wartości Uwagi
zwrotnica Zwrotnica, której stan ma być zmieniony. Nazwa obiektu node::track::switch
przelozenie Przełożenie zwrotnicy. Liczba 0 - jazda na wprost, 1 - jazda na bok
predkosc_ruchu Prędkość liniowa ruchu iglic. Liczba Parametr opcjonalny; -1 - wartosc domyslna (0.1 m/sek)
ruch_dodatkowy Dodatkowy ruch iglicy niedolegającej. Liczba Parametr opcjonalny, -1 - wartość domyślna (0.05 m)

Uwaga! Częściej spotykaną praktyką jest przekładanie zwrotnic za pomocą zdarzeń zaimplementowanych w plikach INC. Realizuje się je za pośrednictwem obiektu event::multiple, podając ich nazwy w parametrze zdarzenia i dodając do każdej z nich znak:

 • + (plus) - jazda na wprost
 • - (minus) - jazda na bok


sound

Odgrywa dźwięk zdefiniowany w node::sound

  event nazwa sound 0 node_sound playstatus radiochannel endevent
Opis parametrów
Nazwa parametru Znaczenie parametru Typ wartości Uwagi
node_sound Nazwa node dźwięku, który ma zostać odegrany. Nazwa obiektu node::sound
playstatus Czy dźwięk ma być odgrywany. Liczba 0 - wyłączony, 1 - włączony, -1 - włączony bezkierunkowy
radiochannel Opcjonalny numer kanału, na którym odgrywany ma być dźwięk. Jest on wtedy pozycjonowany na radiotelefonie obsadzonego pojazdu i odgrywany tylko przy ustawionym zgodnym kanale. Liczba Parametr opcjonalny; 1 - 10

disable

Występuje w kodzie źródłowym, ale nie jest używany.

  event nazwa disable 0 ? endevent

dynvel

Występuje w kodzie źródłowym, ale nie jest używany.

  event nazwa dynvel 0 ? endevent

message

Występuje w kodzie źródłowym, ale nie jest używany.

  event nazwa message 0 ? endevent