Obiekt node::track

Z MaSzyna
Skocz do: nawigacja, szukaj

Definiuje odcinek trajektorii ruchu: drogi, tory, rzeki.

Składnia

Definicja zaczyna się od parametrów definiujących podstawowe parametry wizualne i funkcjonalne trajektorii.

Pod tymi parametrami zapisane są parametry krzywych Beziera które opisują geometrię trajektorii.

Pod definicją krzywych znajduje się lista opcjonalnych parametrów.

node range_max range_min name track type length width friction soundDistance qualityFlag damageFlag environment visible
material1 texLength material2 texHeight texWidth texSlope
// definicja krzywej beziera
p1x p1y p1z roll1
cv1x cv1y cv1z
cv2x cv2y cv2z
p2x p2y p2z roll2
radius1
// opcjonalna druga krzywa beziera tylko dla skrzyżowań i zwrotnic!
p3x p3y p3z roll3
cv3x cv3y cv3z
cv4x cv4y cv4z
p4x p4y p4z roll4
radius2
// opcjonalne parametry w formie klucz-wartość, może wystąpić ich dowolna ilość
optionalparameter1 value1
optionalparameter2 value2
endtrack

Parametry funkcjonalno-wizualne

Opis parametrów
Nazwa Znaczenie
range_max Maksymalna odległość, z jakiej obiekt jest widoczny [m].

Wartość -1 oznacza brak ograniczenia widoczności.

range_min Minimalna odległość, z jakiej obiekt jest widoczny [m].
name Nazwa obiektu.
type Określa typ trajektorii.

Dostępne typy:

 • normal - tor
 • switch - zwrotnica
 • road - droga
 • cross - skrzyżowanie dróg
 • river - rzeka
 • tributary - skrzyżowanie rzek
 • turn - obrotnica (zobacz, jak zastosować)
 • table - obrotnica, przesuwnica, wywrotnica (nie działa)
length Długość toru [m].

Parametr nieużywany, aczkolwiek edytor Rainsted w to miejsce wpisuje kilometraż punktu 1.

trackWidth

Definiuje:

 • rozstaw szyn (dla typów normal, switch, turn, table)
 • szerokość jezdni (dla typów road, cross)
 • szerokość koryta rzeki (dla typów river, tributary)
friction Statyczny współczynnik tarcia.
soundDistance Odległość powtarzania dźwięku stukotu kół na stykach.

Dla toru bezstykowego należy podać wartość 0.

qualityFlag Ile ton/oś (?).
damageFlag Poziom uszkodzeń toru w formie maski bitowej.
 • 0 - tor przejezdny
 • 128 - tor uszkodzony (po najechaniu nastąpi wykolejenie)
environment Środowisko w jakim znajduje się trajektoria.

W zależności od środowiska zmienia się echo dźwięków.

 • flat - tor na otwartym terenie.
 • mountains/mountain - tor w górach.
 • canyon - tor w wykopie.
 • tunnel - tor w tunelu.
 • bridge - tor na moście/wiadukcie.
 • bank - ?
visible Widoczność trajektorii.
 • unvis/novis - niewidoczna
 • vis - widoczna


Jeśli parametr visibility określa, że trajektoria jest widoczna, to we wpisie występuje kolejny zbiór parametrów. W przypadku gdy trajektoria jest niewidoczna, są one pominięte:

Opis parametrów
Nazwa Znaczenie
material1 Ścieżka do materiału numer 1.

Określa materiał:

 • szyn (dla typów normal, turn, table)
 • szyn toru zasadniczego (dla typu switch)
 • nawierzchni drogi (dla typów road, cross)
 • wody w rzece (dla typów river, tributary)

Jeśli jako materiał szyn podano none, to szyny staną się niewidoczne.

texLength Odległość na jakiej ma rozkładać się materiał material1, innymi słowy co ile metrów ma nastąpić kafelkowanie materiału.

Jeśli materiał podany w material1 definiuje parametr size, to wartość z wpisu jest nadpisywana wartością z materiału.

material2 Ścieżka do materiału numer 2.

Określa materiał:

 • podsypki (dla typów normal, turn, table)
 • szyn toru zwrotnego (dla typu switch)
 • pobocza drogi/chodnika (dla typów road, cross)
 • brzegów rzeki (dla typów river, tributary)

Jeśli jako teksturę szyn podano none, to szyny staną się niewidoczne

texHeight
 • wysokość pryzmy podsypki (dla typów normal, turn, table)
 • wysokość pobocza drogi/chodnika (dla typów road, cross).
 • wysokość brzegu rzeki (dla typów river, tributary)

Dla typu switch parametr nie ma znaczenia.

W przypadku dróg podanie ujemnej wartości włączy generowanie chodników.

texWidth
 • odległość od szyny do początku skosu podsypki (dla typów normal, turn, table)
 • szerokość pobocza dla drogi (dla typów road, cross).
 • szerokość chodnika po lewej stronie (dla typów road, cross), jeśli włączone jest generowanie chodników.
 • szerokość lewego brzegu rzeki (dla typów river, tributary)

Dla typu switch parametr nie ma znaczenia

texSlope
 • szerokość skosu podsypki (dla typów normal, turn, table)
 • szerokość skosu pobocza drogi (dla typów road, cross).
 • szerokość chodnika po prawej stronie (dla typów road, cross), jeśli włączone jest generowanie chodników.
 • szerokość prawego brzegu rzeki (dla typów river, tributary)

Dla typu switch parametr nie ma znaczenia

Geometria toru

Geometria toru opisana jest za pomocą krzywej Beziera. Odcinki trajektorii niebędące skrzyżowaniami lub zwrotnicami definiują tylko jedną krzywą.

Opis parametrów
Nazwa Znaczenie
p1x p1y p1z Współrzędne punktu P1.
roll1 Kąt przechyłki w punkcie P1
cv1x cv1y cv1z Współrzędne punktu kontrolnego CV1 (względem P1).
cv2x cv2y cv2z Współrzędne punktu kontrolnego CV (względem P2).
p2x p2y p2z Współrzędne punktu P2.
roll2 Kąt przechyłki w punkcie P2
radius1 Wartość promienia łuku dla pierwszej krzywej - wartość nieużywana.

W przypadku rozjazdów i skrzyżowań należy dodatkowo zdefiniować drugą krzywą. W rozjeździe i skrzyżowaniu trójwlotowym punkt 1 musi mieć takie same współrzędne jak punkt 3. W przypadku skrzyżowania czterowlotowego takiego wymogu nie ma.

W przypadku rozjazdu położenie zasadnicze rozjazdu będzie zawsze prowadziło po pierwszej zdefiniowanej krzywej. Możliwe jest stworzenie zwrotnicy prowadzącej w położeniu zasadniczym "na ostrze" - wówczas tor zwrotny trzeba zdefiniować jako pierwszą krzywą.

Opis parametrów
Nazwa Znaczenie
p3x p3y p3z Współrzędne punktu P3.
roll3 Kąt przechyłki w punkcie P3
cv3x cv3y cv3z Współrzędne punktu kontrolnego CV3 (względem P3).
cv4x cv4y cv4z Współrzędne punktu kontrolnego CV4 (względem P4).
p4x p4y p4z Współrzędne punktu P4.
roll4 Kąt przechyłki w punkcie P4
radius2 Wartość promienia łuku dla drugiej krzywej - wartość nieużywana.

Parametry opcjonalne

Parametry opcjonalne zapisane są na samym końcu wpisu, między definicjami krzywych a słowem kluczowym endtrack. Zapisuje się je w postaci klucz-wartość, tak jak w poniższym przykładzie.

...
velocity 40
isolated It4
...

Poniżej znajduje się lista dostępnych kluczy:

Opis parametrów
Nazwa Znaczenie
velocity Definiuje maksymalną prędkość [km/h], jakiej pojazd prowadzony przez AI będzie starał się nie przekroczyć.
isolated Określa nazwę odcinka izolowanego, do którego należy tor. (parametr może występować wielokrotnie, gdy tor należy do wielu odcinków)
overhead Określa jak ma zachować się AI podczas jazdy pod siecią trakcyjną na tym torze.
 • brak parametru - jazda pod prądem
 • 0 - jazda bezprądowa
 • wartości większe od 0 - dodatkowe ograniczenie prędkości [km/h] podczas jazdy bezprądowej
railprofile Nazwa pliku z definicją profilu szyny (relatywna do katalogu models, bez rozszerzenia).
trackbed Nazwa pliku materiału dla automatycznie generowanej podsypki pod rozjazdem.

Jeśli ten parametr nie zostanie podany, to materiał podsypki zostanie pobrany z jednego z torów sąsiadujących z rozjazdem.

friction Nazwa komórki pamięci modyfikującej parametr tarcia w torze.

Działa zgodnie z wzorem:

tarcie = wartość bazowa * pierwsza wartość liczbowa z komórki pamięci + druga wartość bazowa z komórki pamięci
event0 Nazwa eventu, który zostanie uruchomiony gdy obsadzony pojazd stoi na torze.
event1 Nazwa eventu, który zostanie uruchomiony gdy obsadzony pojazd wjedzie na tor w kierunku punktu P1. Może służyć do przypisywania eventów, które będą skanowane przez AI. W przypadku przypisywania wskaźników i rezonatorów należy umieścić event w torze przy wskaźniku, a wyjątkowo gdy nie ma takiej możliwości - przy torze sąsiednim.
event2 Nazwa eventu, który zostanie uruchomiony gdy obsadzony pojazd wjedzie na tor w kierunku punktu P2.Może służyć do przypisywania eventów, które będą skanowane przez AI. W przypadku przypisywania wskaźników i rezonatorów należy umieścić event w torze przy wskaźniku, a wyjątkowo gdy nie ma takiej możliwości - przy torze sąsiednim.
eventall0 Nazwa eventu, który zostanie uruchomiony gdy jakikolwiek pojazd stoi na torze.
eventall1 Nazwa eventu, który zostanie uruchomiony gdy jakikolwiek pojazd wjedzie na tor w kierunku punktu P1.
eventall2 Nazwa eventu, który zostanie uruchomiony gdy jakikolwiek pojazd wjedzie na tor w kierunku punktu P2.
vradius Określa informację o promieniu łuku pionowego [m]
angle1 Kąt ścięcia podsypki/drogi/rzeki w punkcie P1 [deg]
angle2 Kąt ścięcia podsypki/drogi/rzeki w punkcie P2 [deg]
fouling1 Model ukresu w kierunku 1
fouling2 Model ukresu w kierunku 2