Format T3D

Z MaSzyna
Skocz do: nawigacja, szukaj

Plik T3D jest plikiem tekstowym, przechowującym informacje o modelach trójwymiarowych.

Model składa się submodeli złożonych w hierarchiczną strukturę w relacji rodzic-dziecko.

Składnia definicji submodeli

Przyjęło się, że definicja każdego submodelu poprzedzona jest komentarzem liniowym złożonym z 81 znaków minus (-). Umożliwia to wizualne oddzielenie definicji w pliku tekstowym i jest używane również przez style edytorów tekstowych do zawijania bloków definicji.

Mesh

Mesh to siatka wielokątów pokryta materiałem.

Przykładowa definicja:

//---------------------------------------------------------------------------------
Parent: domek
Type: Mesh
Name: dach
Anim: false
Ambient: 255 255 255
Diffuse: 255 255 255
Specular: 3 3 3
SelfIllum: false
Wire: false
WireSize: 1
Opacity: 1
Map: roof/papa
MaxDistance: 2500
MinDistance: 0
Transform:
	 1 0 0 0
	 0 1 0 0
	 0 0 1 0
	 0 0 0 1
NumVerts: 3879
0
4.85 -1.0992 9.7 0.43468 0.29718
4.85 11.09921 9.9 0.56421 0.29506
4.85 11.09921 9.7 0.56421 0.29732
[...]
Nazwa właściwości Znaczenie
Parent Nazwa submodelu nadrzędnego w hierarchii (rodzica) lub none jeśli brak takowego.

Submodel nadrzędny (rodzic) musi wystąpić przed definicją submodelu podrzędnego (dziecka), w przeciwnym wypadku dziecko będzie umieszczone poza hierarchią (sytuacja jak przy podaniu none).

Type Typ submodelu. W tym przypadku zawsze Mesh.
Name Nazwa submodelu. Powinna być niepowtarzalna w obrębie jednego pliku, chyba że submodel jest emiterem dymu.
Anim Typ animacji submodelu. (Zobacz listę typów animacji)
Ambient Określa jasność submodelu.

3 liczby RGB z zakresu <0-255>

Diffuse Określa kolor submodelu. Jeśli nie przypisano materiału, to podanym kolorem będzie jednolicie zabarwiony cały submodel. Jeśli przypisano materiał, to działanie tego parametru różni się w zależności od shadera.

3 liczby RGB z zakresu <0-255>

Specular Określa poziom błyszczenia submodelu.

3 liczby RGB z zakresu <0-255>

Selfillum Określa próg poziomu oświetlenia scenerii, powyżej którego submodel ma emitować światło.

Jest to liczba z zakresu <-1;2>, ale można również podać słowa kluczowe:

 • true - odpowiada wartości 2 (emisja światła przez cały czas)
 • false - odpowiada wartości -1 (brak emisji światła)
Wire Tryb renderowania siatki.
 • true - renderowanie krawędzi
 • false - renderowanie geometrii w normalny sposób

Ta właściwość nie działa.

WireSize Określa grubość krawędzi, gdy Wire = true.

Ta właściwość nie działa.

Opacity Określa sposób renderowania przezroczystości
 • 1 - tryb nieprzezroczysty
 • mniej niż 1 - tryb półprzezroczysty

Zdarza się, że podane wartości są w zakresie <0;100>. Wówczas zakres ten jest skalowany do przedziału <0;1>.

Map Ścieżka do materiału (bez rozszerzenia).

Można podać indeks tekstury wymiennej - akceptowane są wartości (-1, -2, -3, -4). Odpowiednikiem wartości -1 jest słowo kluczowe replacableskin.

Tekstury wymienne przypisywane są submodelowi za pomocą wpisów node::model/dynamic lub event::texture.

W przypadku wartości none submodel zostanie jednolicie zabarwiony na kolor określony we właściwości Diffuse.

MaxDistance Określa największą odległość, z jakiej submodel jest widoczny. Aby obiekt był widoczny zawsze, należy podać wartość -1
MinDistance Określa minimalną odległość, z jakiej submodel jest widoczny.
Transform Macierz transformacji

Po zawartych w powyższej tabeli właściwościach zwykle występuje definicja geometrii. Gdy jej nie ma, to znaczy, że mamy do czynienia z submodelem służącym tylko i wyłącznie do grupowania hierarchii (tzw. bananem) lub emiterem dymu.

Istnieją dwa główne sposoby definiowania geometrii:

 • trójkąty (nieindeksowana)
 • chmura punktów (indeksowana)

Geometria nieindeksowana

Nieindeksowany zapis geometrii polega na zdefiniowaniu unikatowych współrzędnych wierzchołków dla każdego trójkąta. Łączną ilość wszystkich wierzchołków określa właściwość NumVerts.

Przykład zapisu nieindeksowanego.

NumVerts: 6
0 
-2.94389 4.04697 0.9983 0.08979 0.26971 
-2.93523 4.03197 0 0.09669 0.72897 
-2.94389 4.04697 0 0.08979 0.72897 

-1 
-2.93523 4.03197 0.9983 0.35772 -0.61961 -0.69866 0.09669 0.26971 
-2.95255 4.03197 0 0.35772 -0.61961 -0.69866 0.08979 0.72897 
-2.93523 4.03197 0 0.35772 -0.61961 -0.69866 0.09669 0.72897 

Każda definicja trójkąta zaczyna się od liczby określającej grupę wygładzania.

Definicja wierzchołka zawiera:

 • współrzędne wierzchołka (XYZ)
 • wektor normalny (IJK) - tylko wtedy, gdy grupa wygładzania ma wartość -1. W przeciwnym wypadku współrzędnych tych nie podaje się, a wektor normalny zostanie obliczony automatycznie.
 • współrzędne mapowania tekstury (UV)

Geometria indeksowana

Opcjonalną formą zapisu geometrii jest użycie chmury punków oraz listy indeksów. Chmura punktów definiuje listę unikatowych wierzchołków. Lista indeksów określa, z których wierzchołków mają być złożone trójkąty.

  NumIndices: ilosc_indeksow
   indeks1 indeks2 indeks3 // etc
  NumVerts: ilosc_wierzcholkow
   Px Py Pz Nx Ny Nz Ux Uy Tx Ty Tz Tw // pozycja, wektor normalny, koordynaty UV, tangent
   Px Py Pz Nx Ny Nz Ux Uy Tx Ty Tz Tw // etc

FreeSpotLight

//---------------------------------------------------------------------------------
Parent: rodzic
Type: FreeSpotLight
Name: swiatlo
Anim: false
Diffuse: 214 210 111
SelfIllum: 1
NearAttenStart: 40
NearAttenEnd: 0
UseNearAtten: false
FarAttenDecayType: 1
FarDecayRadius: 25
FalloffAngle: 228.1917
HotspotAngle: 150.9
MaxDistance: -1
MinDistance: 0
Transform: 
	0.37858 0 0.92557 0
	0 1 0 0
	-0.92557 0 0.37858 0
	3.6259 0.35966 5.18991 1
Nazwa właściwości Znaczenie
Parent Nazwa submodelu nadrzędnego w hierarchii (rodzica) lub none jeśli brak takowego.

Submodel nadrzędny (rodzic) musi wystąpić przed definicją submodelu podrzędnego (dziecka), w przeciwnym wypadku dziecko będzie umieszczone poza hierarchią (sytuacja jak przy podaniu none).

Type Typ submodelu. W tym przypadku zawsze FreeSpotLight.
Name Nazwa submodelu. Powinna być niepowtarzalna w obrębie jednego pliku, chyba że submodel jest emiterem dymu.
Anim Typ animacji submodelu. (Zobacz listę typów animacji)
Diffuse Określa kolor świecenia submodelu.

3 liczby RGB z zakresu <0-255>

Selfillum Określa próg poziomu oświetlenia scenerii, poniżej którego submodel ma emitować światło.

Jest to liczba z zakresu <-1;2>, ale można również podać słowa kluczowe:

 • true - odpowiada wartości 2 (emisja światła przez cały czas)
 • false - odpowiada wartości -1 (brak emisji światła)

Niezależnie od podanej wartości widoczny jest punkt świetlny, ale gdy aktywna jest emisja światła, to wyświetlana jest również flara.

Diffuse Definiuje kolor świecenia submodelu (3 liczby RGB z zakresu <0-255>)
NearAttenStart Ta właściwość nie działa.
NearAttenEnd Ta właściwość nie działa.
UseNearAtten Jedno ze słów kluczowych:
 • false
 • true

Ta właściwość nie działa.

FarAttenDecayType Typ zaniku natężenia światła
 • 0 - brak zaniku
 • 1, 2 - potęga 1/R?
FarDecayRadius Ta właściwość nie działa.
FalloffAngle Określa kąt wygaszenia światła.

Liczba [deg] w zakresie (1;180> lub cosinus połowy tego kąta

HotspotAngle Określa kąt pełnej jasności światła.

Liczba [deg] w zakresie (1;180> lub cosinus połowy tego kąta

MaxDistance Określa największą odległość, z jakiej submodel jest widoczny. Aby obiekt był widoczny zawsze, należy podać wartość -1
MinDistance Określa minimalną odległość, z jakiej submodel jest widoczny.
Transform Macierz transformacji

Stars

Stars to zbiór świecących punktów. Może być użyty np. jako oświetlenie przeszkodowe kominów.

//---------------------------------------------------------------------------------
Parent: none
Type: Stars
Name: lampki
Anim: true
Diffuse: 255.0 255.0 255.0
SelfIllum: 0.24
MaxDistance: -1
MinDistance: 0
Transform: 
     1.0 0.0 0.0 0.0
     0.0 1.0 0.0 0.0
     0.0 0.0 1.0 0.0
     0.0 0.0 0.0 1.0
NumVerts: 4
1
0 -4 57 14847 0
0 4 57 14847 0
-4 0 57 14847 0
1
4 0 57 14847 0
Nazwa właściwości Znaczenie
Parent Nazwa submodelu nadrzędnego w hierarchii (rodzica) lub none jeśli brak takowego.

Submodel nadrzędny (rodzic) musi wystąpić przed definicją submodelu podrzędnego (dziecka), w przeciwnym wypadku dziecko będzie umieszczone poza hierarchią (sytuacja jak przy podaniu none).

Type Typ submodelu. W tym przypadku zawsze Stars.
Name Nazwa submodelu. Powinna być niepowtarzalna w obrębie jednego pliku, chyba że submodel jest emiterem dymu.
Anim Typ animacji submodelu. (Zobacz listę typów animacji)
Diffuse 3 liczby RGB z zakresu <0-255>

Ta właściwość nie działa.

Selfillum Określa próg poziomu oświetlenia scenerii, powyżej którego submodel ma emitować światło.

Jest to liczba z zakresu <-1;2>, ale można również podać słowa kluczowe:

 • true - odpowiada wartości 2 (emisja światła przez cały czas)
 • false - odpowiada wartości -1 (brak emisji światła)
MaxDistance Określa największą odległość, z jakiej submodel jest widoczny. Aby obiekt był widoczny zawsze, należy podać wartość -1
MinDistance Określa minimalną odległość, z jakiej submodel jest widoczny.
Transform Macierz transformacji
NumVerts Ilość punktów świetlnych zawartych w tym submodelu

Pod definicją właściwości NumVerts muszą znaleźć się definicje grup punktów świetlnych. W jednej grupie mogą znaleźć się maksymalnie 3 punkty świetlne.

  1
  x y z kolor 0
  x y z kolor 0
  x y z kolor 0
Token Znaczenie
1, 0 Tokeny ignorowane. Zwyczajowo zawsze podaje się 1 i 0.
x, y, z Współrzędne punktu w przestrzeni
kolor Kolor świecenia punktu. Zapisana dziesiętnie liczba szesnastkowa opisująca kolor świecenia w formacie BGR.

Typy animacji

Wartość Znaczenie Uwagi
false Brak animacji.
true Możliwość animowania za pomocą eventów.
sky Animacja nocnego nieba
wind Kołysanie się obiektu pod wpływem wiatru.
billboard Obracanie się obiektu w kierunku kamery.
digiclk Animacja zegara cyfrowego
seconds Sekundy płynnie (60s/360°, pełny obrót w minutę)
seconds_jump Sekundy z przeskokiem co 6°
minutes Minuty płynnie (1h/360°, pełny obrót w godzinę)
minutes_jump Minuty z przeskokiem co 6°
hours Godziny płynnie (12h/360°)
hours_jump Godziny z przeskokiem co 30°
hours24 Godziny płynnie (24h/360°)
hours24_jump Godziny z przeskokiem co 15°
ik IK: zadający brak funkcjonalności w exe
ik11 IK: kierunkowany brak funkcjonalności w exe
ik21 IK: kierunkowany brak funkcjonalności w exe
ik22 IK: kierunkowany brak funkcjonalności w exe